เกี่ยวกับเรา

Institute of Public Policy and Development (IPPD)

คือ ห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ที่พัฒนาและ ออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาระยะยาวของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นกลไกเชื่อมโยงแนวคิด ข้อมูล หลักฐานและความเห็นสาธารณะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้เพื่อการชี้ประเด็นและจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายและการพัฒนา
  2. วิจัย พัฒนา และออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดำเนินนโยบาย ภาคีต่างๆ และประชาชน

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละแล็ป

Add Your Heading Text Here

Openness
Credibility
Impact

    Our Work

    เราเชื่อในการหาคำตอบที่ดีขึ้นผ่านเครื่องมือและกระบวนการใหม่ ผ่านเสียงและแนวคิดใหม่ และผ่านมุมมองและคำถามใหม่

สมาชิกในองค์กร

Advisory Board

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Board Of Director

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Team Leads

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Foresight and Futures Lab

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Data and Intelligence Lab

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Design and Testing Lab

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Public Opinion and Dialogue Lab

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

Beyond Growth

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค

ชื่อสมาชิค นามสกุลสมาชิค

ตำแหน่งสมาชิค