Work with us

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เป็นต้น
 • จัดทําบันทึกหนังสือส่งออกรายงานและเอกสารต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงการประสานงานและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับบุคคล และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้จัดการสํานักงานและ/หรือ ผู้อํานวยการสถาบันฯ
 • ช่วยวางแผนและติดตามงานในสํานักงานเช่นการบริหารงบประมาณการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 6 ปี (ระดับชํานาญการ) หรืออย่างน้อย 2 ปี (ระดับปฏิบัติการ)
 • อายุไม่เกิน40ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆเช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นํามีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อ ประสานงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อาทิ การรับสมัครงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ การลา เป็นต้น
 • รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนบุคลากร การจัดระบบเอกสาร การเก็บรักษาหลักฐาน ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลเช่นเอกสารเงินเดือนเอกสารประกันสงัคม ผลการปฏิบัติงาน การเข้า-ออกงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • ตรวจสอบและดูแลระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคลเช่นระบบลงเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน ระบบกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ตรงในงานบุคคลจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย
 • มีวินัยมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณในการทํางาน
 • ละเอียดรอบคอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบงานด้านธุรกรรมการเงิน การรับ-จ่ายเงินทุกประเภท และงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • การจัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา นําส่งใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบสําคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการรับ และเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกรรมทางการเงิน
 • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อสํารองใช้จ่ายในสถาบันฯ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของ เงินรับ เงินจ่าย และรายงานสถานะเงินสด อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • อายุไม่เกิน 50 ปี 
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices, Google Drive และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อ ประสานงาน
   
   

การรับสมัคร

ผู้สนใจ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล srd@nesdc.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ช่วงเวลาในการฝึกงาน

ระยะเวลาที่เปิดรับ

ระยะเวลาที่ปิดรับ

Jan – Apr

Oct 2019

25 Oct 2019

May – Aug

Feb 2020

14 Feb 2020

Sep – Dec

May 2020

15 May 2020