สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ผู้จัดการสํานักงาน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนงาน/โครงการและบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันฯ
 • พัฒนาระบบและกระบวนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแนวทางการทํางานสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ในสายงานบริหารจัดการทั่วไปพร้อมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงานด้านบุคลากร การเงิน พัสดุ ธุรการ สารบรรณ และงานบริการต่าง ๆ
 • กํากับดูแลการประสานงานภายในองค์กร รวมถึงการประสานงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กํากับดูแลให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ และรายงานประจําปีของสถาบันฯ
 • รับผิดชอบการจัดทํา ให้คําปรึกษา และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ อาทิ บันทึก หนังสือส่งออก รายงาน เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ก่อนเสนอผู้อํานวยการฯ
 • จัดการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 • วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 10 ปี
 • อายุระหว่าง 35 – 55 ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆเช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน – เขียนในระดับดีถึงดีมาก
 • มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดันรวมถึงข้อจํากัดด้านเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี การจัดทําบัญชี รายรับ รายจ่าย การบันทึกบัญชี บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ค่าเสื่อม และดูแลงานเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้จัดการสํานักงาน และ/หรือผู้อํานวยการสถาบันฯ
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร
 • ช่วยวางแผนและติดตามงานในสํานักงาน เช่น การบริหารงบประมาณการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก
 • ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • อายุไม่เกิน 50 ปี 
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices, Google Drive และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นํามีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อ ประสานงาน
   
   
เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อาทิ การรับสมัครงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ การลา เป็นต้น
 • รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนบุคลากร การจัดระบบเอกสาร การเก็บรักษาหลักฐาน ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เช่น เอกสารเงินเดือน เอกสารประกันสังคม ผลการปฏิบัติงาน การเข้า-ออกงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • ตรวจสอบ และดูแลระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล เช่น ระบบลงเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน ระบบกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ตรงในงานบุคคลจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย
 • มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการทํางาน
 • มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
   
Position

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การรับสมัคร

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล HR@IPPD.or.th

การคัดเลือกและผลการคัดเลือก

1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะพิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้น จากใบสมัครและเอกสารประกอบของผู้สมัคร และจะติดต่อกลับ เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นต่อไป

2. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนัดหมายผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมใน เบื้องต้นตามข้อ 1 เพื่อทําการสัมภาษณ์

3. สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางอีเมล

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่วงเวลาในการฝึกงาน

ระยะเวลาที่เปิดรับ

ระยะเวลาที่ปิดรับ

Jan – Apr

Oct 2019

25 Oct 2019

May – Aug

Feb 2020

14 Feb 2020

Sep – Dec

May 2020

15 May 2020