สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ผู้จัดการสํานักงาน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนงาน/โครงการและบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันฯ
 • พัฒนาระบบและกระบวนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ – วางแนวทางการทํางานสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ในสายงานบริหารจัดการทั่วไปพร้อมทั้งกํากับดูแล
 • การดําเนินงานด้านบุคลากร การเงิน พัสดุ ธุรการ สารบรรณ และงานบริการต่าง ๆ
 • กํากับดูแลการประสานงานภายในองค์กรรวมถึงการประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กํากับดูแลให้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ และรายงานประจําปีของสถาบันฯ – จัดทําให้คําปรึกษาและตรวจสอบบันทึกหนังสือส่งออกรายงานเอกสารและสัญญาต่าง ๆให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ก่อนเสนอผู้อํานวยการฯ
 • จัดการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
 • เสนอแนะการยกร่างประกาศ – คําสั่งรวมถึงการปรับปรุงประกาศและระเบียบต่างๆของสถาบันฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
 • วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 10 ปี
 • อายุระหว่าง 35 – 55 ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆเช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน – เขียนในระดับดีถึงดีมาก
 • มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดันรวมถึงข้อจํากัดด้านเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เป็นต้น
 • จัดทําบันทึกหนังสือส่งออกรายงานและเอกสารต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงการประสานงานและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับบุคคล และหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้จัดการสํานักงานและ/หรือ ผู้อํานวยการสถาบันฯ
 • ช่วยวางแผนและติดตามงานในสํานักงานเช่นการบริหารงบประมาณการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 6 ปี (ระดับชํานาญการ) หรืออย่างน้อย 2 ปี (ระดับปฏิบัติการ)
 • อายุไม่เกิน40ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆเช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นํามีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อ ประสานงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อาทิ การรับสมัครงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ การลา เป็นต้น
 • รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนบุคลากร การจัดระบบเอกสาร การเก็บรักษาหลักฐาน ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลเช่นเอกสารเงินเดือนเอกสารประกันสงัคม ผลการปฏิบัติงาน การเข้า-ออกงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • ตรวจสอบและดูแลระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคลเช่นระบบลงเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน ระบบกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ เป็นต้น
 • ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทําสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย – ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ตรงในงานบุคคลจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices ระบบคลาวด์ และโปรแกรมสําหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้เป็นอย่างน้อย
 • มีวินัยมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณในการทํางาน
 • ละเอียดรอบคอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
Position

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การรับสมัคร

ผู้สนใจ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล srd@nesdc.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ช่วงเวลาในการฝึกงาน

ระยะเวลาที่เปิดรับ

ระยะเวลาที่ปิดรับ

Jan – Apr

Oct 2019

25 Oct 2019

May – Aug

Feb 2020

14 Feb 2020

Sep – Dec

May 2020

15 May 2020