IPPD Station

คือ สถานีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมงานวิจัยและผลงาน ของทางสถาบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

IPPD Metaverse

คือ การผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน ที่สร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริง และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านตัวละครที่เราสามารถจิตรนาการและสร้างขึ้นเองได้