IPPD Station

IPPD Station

คือ สถานีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมงานวิจัยและผลงาน ของทางสถาบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์