Our Work

Events

ปี 2565 - ปัจจุบัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือความร่วมมือทางสหกิจศึกษา (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตลาดเเรงงานในอนาคต

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน แฮกกาธอน ทางด้านนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ภาคใต้ (Southern Area-Based Development Public Policy Hackathon) ในหัวข้อ การลดความยากจนข้ามรุ่นภายใต้แนวคิดการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)” เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวามคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ นายธนสุนทร สว่างสาลี  รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจารย์ ดร. ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ายมะรูฟ เจะบือราเฮง ประธานมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสันติภาพ << See More >>

Previous
Next

ตามที่ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 4 อัตรา นั้น บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ <<See More>> 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการรักษาการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) และฝ่ายวิจัยของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และทีมงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน “แฮกกาธอน” ทางด้านนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 1 (Singhdam Policy Hackathon 2022) ในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565

Previous
Next

ปี 2563 - 2564