Public Opinion & Dialogue Lab

Listen to People
and Makes Policy Matter for Everyone

เก็บรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจาก
ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ในการออกแบบนโยบายของประเทศ

Updates