เกี่ยวกับเรา

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

คือ ห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ที่วิจัยพัฒนาและออกแบบนโยบาย เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืนของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน

จัดตั้งขึ้นมาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอยู่ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรเพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยของสภาพัฒน์โดยหน้าที่หลักของสถาบันฯ คือการทำหน้าที่มองไปข้างหน้าและคิดนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยแผนงานที่สถาบันต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลวิจัยเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนามุ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมดีขึ้น ผ่านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ดีขึ้น เราเชื่อว่านโยบายและการพัฒนาจะดีขึ้นได้ หากเป็นนโยบายและการพัฒนาที่มองถึงและให้ความสำคัญกับอนาคต มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา และถูกออกแบบด้วยข้อมูลและหลักฐาน

พันธกิจ

พันธกิจ

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
  1. เพื่อส่งเสริมทัศนคติการให้ความสำคัญกับอนาคต
  2. เพื่อนำเสนอข้อแนะนำบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน
  3. เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา

Our Work

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานการณ์/แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจสังคม
2. พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายหรือมาตรการสำหรับรองรับการพัฒนาในอนาคต
3. สนันสนุนการทำงานของ คสช. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

     ที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อติดตามและประเมินผลความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญ
5. พัฒนาผู้บริหารในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์รวมทั้งยกระดับศักยภาพของบุคคลกรของ สศช. และหน่วยงานอื่นๆ 

     ให้สามารถทำงาน วิจัยเชิงนโยบายเชิงลึกที่มีการใช้ข้อมูลรอบด้านและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสมัยใหม่
6. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

Openness
Credibility
Impact

เราเชื่อว่านโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ดีขึ้นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เครื่องมือใหม่
การรับฟังเสียงใหม่
การเปิดมุมมองใหม่

Our Work

ผังโครงสร้างสถาบันฯ

Board Of Directors