สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
– ร่วมดำเนินโครงการวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ เขียนโครงร่างงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมออกแบบการวิจัย รวบรวมจัดการข้อมูลงานวิจัย ตามประเด็นวิจัยที่สถาบันฯ กำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายและทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อสรุปนำไปสู่แนวทางนโยบายและข้อเสนอแนะ
– ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ที่อยู่บนพื้นฐานและข้อมูลที่ถูกต้อง
– ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ เขียนรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ
– จัดทำและเผยแพร่นำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบันฯ
– ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันฯ สำหรับการเสนอของบประมาณประจำปี ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งเงินทุนอื่น
– ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
– ประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ทางด้านเศรษศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้าง

– มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย หรือด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย 2 ปี

– มีความรูัความสามารถในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

– มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดัน รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ในระดับดี ถึง ดีมาก

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการและผู้นำทางความคิดและสามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้

– มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อติอต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)

– มีความสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติ และเครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น Excel , Power Bi 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

– ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ippd.or.th)

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transctipt) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

– หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับเพศชาย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ

การสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครงานสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งส่งประวัติส้วนตัว (resume) มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@ippd.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

การคัดเลือกและผลการคัดเลือก

1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยจะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครเบื้องต้นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. คณะกรรมการฯ จะนัดหมายผู้ที่ผ่านการพิจราณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อทำการสัมภาษณ์

3. สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางอีเมล

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด