สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

           ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายและการพัฒนา ซึ่งมีลักษณะงานช่วยเหลือสนับสนุนผู้อำนวยการสถาบันฯ ในการบริหารจัดการโดยรวมของสถาบันฯ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนบริหารทั่งฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของสถาบันฯ นโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • กำหนดทิศทางแนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายตวามสำเร็จของสถาบันฯ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ รวมทั้งวิเคราะห์ ถ่ายทอดและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ งานวิจัย กิจกรรมของสถาบันฯ ให้เป็นไปในทิศทางแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ งานวิจัย และแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงานโดยสนับสนุน/ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งานงบประมาณและทรัพยากรของสถาบันฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยบังคับบัญชา สั่งการ มอบหมาย อำนวยการควบคุม ตรวจสอบ ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ตัดสินใจ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สถาบันฯ กำหนดรวมทั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ นโยบายและมติของคณะกรรมการบริหารฯ
 • เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสถาบันฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
 • พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานการต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันฯ 
 • เข้าร่วมประชุมและนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายในฐานะผู้แทนของสถาบันฯ 
 • เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ในการประสานงานกับมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ชี้แจง ใ้หข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันฯ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • กำกับดูแล บังคับบัญชา เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อการบริหารงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามคุณธรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 • สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เคยมีประวัติการถูกให้ออก ปลดออก เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่นๆ
 • ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
       
 • ใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนสบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาหลักฐานแสดงฐานะตำแหน่ง 
 • (1) ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือบัตรข้าราชการ
 • (2) บริษัทเอกชน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • หนังสือยินยอมการให้ตรวจสอบประวัติ
 • แผนผังแสดงตำแหน่ง และผังโครงสร้างองค์กรในปีที่ดำรงตำแหน่ง
 • หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและประสบการณ์ในระดับผู้บริหารตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นบทบาทและภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ (ขนาด A4) โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. รวมทั้งจัดทำในรูปแบบการนำเสนอ (Presentation) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987
>> ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2565 <<

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษา ออกแบบ วางแผนเพื่อบริหารจัดการงานด้านการวิจัยและพัฒนา และดำเนินงานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด
 • ควบคุม กำกับ และดูแลภาพรวมของโครงการวิจัย และประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการวิจัย (risk assessment and management)
 • สร้างกรอบแนวคิดมอบหมายแนวทางและให้คำปรึกษา/แนะนำในการทำโครงการวิจัยแก่นักวิจัยภายในทีมทั้งเรื่องการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการวิจัยรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • บริหารจัดการทุนสำหรับโครงการวิจัย (research grants) และการเชื่อมต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ทั้งในประเทศ และ นานาชาติ) รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 • บริหารโครงการวิจัยที่สถาบันฯ ได้รับการสนันสนุน หรือโครงการงานวิจัยที่สถาบันฯได้รับงบประมาณอุดหนุนและดำเนินการโดยว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกดำเนินการศึกษาวิจัย
 • กำกับดูแลการประสานงานวิจัยภายในองค์กร รวมถึงการประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภานนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เชื่อมโยงผลการวิจัยกับนโยบายและเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ สำหรับการเสนอของงบประมาณประจำปี ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
 • รายงานผลการดำเนินการงานด้านการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ให้ผู้บริหารทราบรวมถึงจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย อย่างน้อย 5 ปี 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสำรวจ เช่น การเลือกตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น R/ SAS / SPSS
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน-เขียน ในระดับดี ถึง ดีมาก
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้บริหารจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดันรวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเขียนรายงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำโครงการ/ข้อเสนอโครงการวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด และแผนเสนอของงบประมาณประจำปี
 • บริหารจัดการโครงการ/งานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯกำหนด และที่สถาบันฯ ได้รับการ สนับสนุน และที่ให้การสนับสนุน โดยกำกับดูแลผู้ช่วยนักวิจัยในการติดต่อประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/งานวิจัยและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพและโปร่งใส
 • ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่่มีผลต่อโครงการ/งานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด และที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุน และที่ให้การสนับสนุน 
 • รับผิดชอบโครงการวิจัยที่สถาบันฯ กำหนด หรือที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การทบทวน วรรณกรรม ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ ออกแบบการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อสรุป จัดทำรายงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ
 • จัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถาบันฯ รวมทั้งการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ออกไปสู่สาธารณะผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
 • ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ 
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการและผู้นำทางความคิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion ต้องการให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical / Analytical / System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA / Excel ฯลฯ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีคสามรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ภายในสถาบันฯ และข้อมูลจากนอก (Data collection)
 • เตรียมข้อมูล จักการข้อมูล และออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปประมวลผล (Data preparation / Data management / Data modeling)
 • ประมวลผล สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล (Data processing / Data synthesis / Data analysis)
 • สรุปผลและแสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล (Data visualization) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและงานวิจัยของสถาบันฯ หรือเปยแพร่การประมวลผลข้อมูลและผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วัดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล (Data acquisition) และปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลให้ดีขึ้น (Optmization)
 • ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง (risk assessment and management) จากปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบริหารจัดการข้อมูลและงานวิจัยของสถาบันฯ
 • ตั้งโจทย์การวิจัย ออกแบบการสำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยของสถาบันฯ
 • ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงวิชาการหรืองานวิจัย อย่างน้อย 3 ปี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือ / โปรแกรมต่างๆ เชิงสถิติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันของสถาบันฯ
 • รับผิดชอบงานด้านธุรกรรมการเงิน การรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ผ่านระบบ KTB Corporate รวมถึงงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • การจัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา นำส่งใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการรับและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกรรมทางการเงิน
 • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายในสถาบันฯ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของ
 • เงินรับ เงินจ่าย และรายงานสถานะเงินสด อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็ค สรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับหรือขึ้นเงิน
 • ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายของสถาบันฯ ใบสำคัญรับ-จ่ายเงินทุกประเภท รวมถึงการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้มีความถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 5 ปี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices 
 • Google Drive และโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987