งานประกวดภาพถ่าย “สุขเสี่ยงผ่านเลนส์”

“งานประกวดภาพถ่าย "สุขเสี่ยงผ่านเลนส์" นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย Beyond Growth (เป้าหมายใหม่ : ลดเสี่ยง เพิ่มสุข) ซึ่งศึกษาแนวทางการพัฒนา ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเท่านั้น งานประกวดนี้มีจุดประสงค์ที่จะชักชวนให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามถึงความสุขและความเสี่ยงที่ตนประสบ รวมไปถึงทัศนคติของตนเองต่อประเด็นทั้งสอง

  • ภาพถ่ายจากงานประกวดจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยด้วยภาพ (visual resesarch method)
  • ผลลัพธ์จากงานจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ IPPD Data Map และ Data Story เพื่อสะท้อนเสียงและภาพที่ประชาชนไทยในพื้นที่เห็นอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม