ผลลัพธ์เป้าหมายความสุขของคนไทย จากโครงการ ‘2564 ความสุขอยู่ที่ใด?’

IPPD ได้จัดทำโครงการ "2564 ความสุขอยู่ที่ใด?" เพื่อสำรวจความสุขในภาพรวมของคนไทยตลอดปี 2563 และเป้าหมายความสุขที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปี 2564 ใน 7 ประเด็น ได้แก่ การเงิน การพักผ่อน ครอบครัว ความมั่นคงในชีวิต ความสัมพันธ์ สังคมและบ้านเมือง และสุขภาพ ผ่านเครื่องมือจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ของสถาบันฯ ภายใต้ชื่อ ‘VOICE’ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนบนโลกออนไลน์ และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบของ word cloud ซึ่งสามารถประมวลผลได้ตามเวลาจริง (real time processing) และสามารถเห็นถึงสัดส่วนเป้าหมายความสุขที่ประชาชนจากทั่วปะเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจออนไลน์

หลังการสำรวจออนไลน์เสร็จสิ้นลง IPPD ได้จัดทำรายงาน โดยจำแนกเป็นข้อมูลโดยรวมระดับประเทศ และในระดับจังหวัด โดย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างให้เกิดการออกแบบนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสุขของประชาชนชาวไทยในแต่ละพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่