โครงการพัฒนาเครื่องมือ “แสวงบุญใหม่”: IPPD National Strategy Toolkit

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเรื่องการหาจุดเติบโตใหม่ให้กับประเทศ หรือการแสวงหา “บุญใหม่” โดยอาศัยความเข้าใจถึงความท้าทายของวิบากกรรมที่สะสมมา และพื้นบุญที่จะใช้เป็นฐานต่อไป

IPPD จัดทำโครงการ “บุญใหม่” เพื่อศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยน และค้นหาบุญใหม่ของประเทศไทย และตอบโจทย์บุญเก่าผ่านการศึกษายุทธศาสตร์ของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์

IPPD ชวนทุกท่านศึกษารายงาน การพัฒนาเครื่องมือ “แสวงบุญใหม่” (IPPD National Strategy Toolkit 1.0) สรุปการแสวงบุญใหม่ด้านยุทศาสตร์ และกรอบแนวคิดจากการวิจัยไว้อย่างน่าสนใจ สามารถปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่