‘Checklist’ แนวทางและขั้นตอนการออกแบบนโยบายสาธารณะ

IPPD ได้ศึกษาและจัดทำ แนวทางและขั้นตอนการออกแบบนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบ ‘Checklist’ ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นกรอบแนวคิดและขั้นตอน เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดย Checklist จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถดำเนินตามแผนการได้อย่างเป็นขั้นตอน ตามกรอบเวลาที่ได้วางไว้ โดยมองเห็นเป็นระบบนิเวศ (ecosystem) ของปัญหา โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในภาพกว้างและลึก เพื่อออกแบบนโยบายให้ตรงกับบริบทของสังคมไทย

สถาบันฯ คาดหวังว่า Checklist จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่จะช่วยนำไปสู่นโยบายที่ ‘ดีขึ้น’ และส่งผลกับการพัฒนาประเทศระยะยาว ช่วยให้สังคมไทยเป็น ‘สังคมที่ดีขึ้น’ ‘น่าอยู่ขึ้น‘ ‘แข็งแรงขึ้น‘ และพร้อมรับมือกับ ‘อนาคตอย่างยั่งยืน‘ มากขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่