สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันของสถาบันฯ
 • รับผิดชอบงานด้านธุรกรรมการเงิน การรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ผ่านระบบ KTB Corporate รวมถึงงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • การจัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา นำส่งใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการรับและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกรรมทางการเงิน
 • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายในสถาบันฯ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของ
 • เงินรับ เงินจ่าย และรายงานสถานะเงินสด อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็ค สรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับหรือขึ้นเงิน
 • ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายของสถาบันฯ ใบสำคัญรับ-จ่ายเงินทุกประเภท รวมถึงการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้มีความถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 5 ปี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices 
 • Google Drive และโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษา ออกแบบ วางแผนเพื่อบริหารจัดการงานด้านการวิจัยและพัฒนา และดำเนินงานวิจัยตามประเด็นที่สถาบันฯ กำหนด
 • ควบคุม กำกับ และดูแลภาพรวมของโครงการวิจัย และประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อโครงการวิจัย (risk assessment and management)
 • สร้างกรอบแนวคิดมอบหมายแนวทางและให้คำปรึกษา/แนะนำในการทำโครงการวิจัยแก่นักวิจัยภายในทีมทั้งเรื่องการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการวิจัยรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมาย และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • บริหารจัดการทุนสำหรับโครงการวิจัย (research grants) และการเชื่อมต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ทั้งในประเทศ และ นานาชาติ) รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 • บริหารโครงการวิจัยที่สถาบันฯ ได้รับการสนันสนุน หรือโครงการงานวิจัยที่สถาบันฯได้รับงบประมาณอุดหนุนและดำเนินการโดยว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกดำเนินการศึกษาวิจัย
 • กำกับดูแลการประสานงานวิจัยภายในองค์กร รวมถึงการประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภานนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เชื่อมโยงผลการวิจัยกับนโยบายและเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ สำหรับการเสนอของงบประมาณประจำปี ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
 • รายงานผลการดำเนินการงานด้านการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ให้ผู้บริหารทราบรวมถึงจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย อย่างน้อย 5 ปี 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสำรวจ เช่น การเลือกตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น R/ SAS / SPSS
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน-เขียน ในระดับดี ถึง ดีมาก
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้บริหารจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดันรวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเขียนรายงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษา รวบรวม จัดการข้อมูลงานวิจัย ตามประเด็นวิจัยที่สถาบันฯ กำหนด หรือที่ได้รับมอบหมาย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งข้อสรุป นำไปสู่แนวทางนโยบายและข้อเสนอแนะ
 • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่อยู่บนพื้นฐานและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ที่ใช้สำหรับการจัดทำโครงการวิจัยของสถาบันฯ
 • ออกแบบ เรียบเรียง เขียนรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ และถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโนบายระดับประเทศ
 • จัดทำและเผยแพร่นำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทความ infographic ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของสถาบันฯ
 • ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ สำหรับการเสนอของบประมาณประจำปี ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ 
 • ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
 • ประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 3 ปี 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิชาการและผู้นำทางความคิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion ต้องการให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
 • รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical / Analytical / System thinking)
 • สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือเชิงสถิติและ เครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA / Excel ฯลฯ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดความคิดที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีคสามรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่ภายในสถาบันฯ และข้อมูลจากนอก (Data collection)
 • เตรียมข้อมูล จักการข้อมูล และออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปประมวลผล (Data preparation / Data management / Data modeling)
 • ประมวลผล สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล (Data processing / Data synthesis / Data analysis)
 • สรุปผลและแสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล (Data visualization) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและงานวิจัยของสถาบันฯ หรือเปยแพร่การประมวลผลข้อมูลและผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วัดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล (Data acquisition) และปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลให้ดีขึ้น (Optmization)
 • ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง (risk assessment and management) จากปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบริหารจัดการข้อมูลและงานวิจัยของสถาบันฯ
 • ตั้งโจทย์การวิจัย ออกแบบการสำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยของสถาบันฯ
 • ร่วมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันฯ
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงวิชาการหรืองานวิจัย อย่างน้อย 3 ปี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือ / โปรแกรมต่างๆ เชิงสถิติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987