หารือเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ TPMAP

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา            หารือร่วมกับ บุคลากรของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งข้อมูลความยากจนเข้าระบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ