หารือการนำ SDG Synergy Tools มาใช้ ประกอบการดำเนินงานในโครงการศึกษาวิจัย

   วันที่ 6 กันยายน 2566 บุคลากรของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา นำโดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการผู้อำนวยสถาบันฯ หารือร่วมกับ บุคลากรของ Stockholm Environment Institute เพื่อนำ SDG Synergy Tools มาใช้ประกอบการดำเนินงานในโครงการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ