หารือความร่วมมือทางสหกิจศึกษา (MOU) with Prince of Songkla University
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางสหกิจศึกษา (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตลาดแรงงานในอนาคต