หารือขยายโอกาสความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการรักษาการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) และฝ่ายวิจัยของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และทีมงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อหารือในการจัดเก็บความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งหารือขยายโอกาสความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยมีนายวิษณุ ผลโพธิ์ ผู้จัดการสถาบัน Ippd เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึก