ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

                   ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development: IPPD) เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร มีวัตถุประสงค์หลัก ในการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานการณ์/แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และศึกษาวิจัยเชิงลึกรายสาขา เพื่อเสนอประเด็นการพัฒนาประเทศในอนาคต สนับสนุนการทำงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยของสถาบันและของ สศช.

                    ในการ สถาบันฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสมัครขอรับทุนสนันสนุนโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ขอบเขตโครงการวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุน

                    เป็นโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Research) เพื่อพัฒนาประเทศไทย ในประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยเป็นหัวข้อการวิจัยที่สอดคล้องกับหมุดหมายการพัฒนา 13 ประการ ใน 4 มิติ

งบประมาณและระยะเวลาการให้ทุนสนันสนุนการวิจัย

                    งบประมาณสนันสนุนการวิจัย โครงการละ 100,000 – 1,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัยโครงการละไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ งบประมาณและระยะเวลาในการให้ทุนสนันสนุนการวิจัยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของขอบเขตเนื้อหา ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย :

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย :

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย :