สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ผู้จัดการสถาบัน จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • บริหารจัดการงบประมาณและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ของสถาบัน รวมถึงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนด
 • พัฒนาระบบและกระบวนงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและรองรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการทำงานสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ในสายงานบริหารจัดการทั่วไป พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน บุคลากร      การเงิน พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารบรรณ และงานบริการต่าง ๆ
 • กำกับดูแลการประสานงานภายในองค์กร รวมถึงการประสานงานและสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ และรายงานประจำปีของสถาบันฯ 
 • ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ก่อนเสนอผู้อำนวยการฯ
 • กำกับดูแลการจัดเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสำนักงาน อย่างน้อย 5 ปี
 • อายุระหว่าง 35 – 55 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices 
 • Google Drive และโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน-เขียน ในระดับดี ถึง ดีมาก
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้ความกดดันรวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารจัดการและประสานงานได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

การคัดเลือกและผลการคัดเลือก
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะพิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้น จากใบสมัครและเอกสารประกอบของผู้สมัคร และจะติดต่อกลับ เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นต่อไป
 • คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนัดหมายผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อทําการสัมภาษณ์
 • สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางอีเมล

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด