สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ควบคุมและวางแผนบริหารการเงินในบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันของสถาบันฯ
 • รับผิดชอบงานด้านธุรกรรมการเงิน การรับ-จ่ายเงินทุกประเภท ผ่านระบบ KTB Corporate รวมถึงงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • การจัดเตรียม ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา นำส่งใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เช็ค ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการรับและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องธุรกรรมทางการเงิน
 • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยเพื่อสำรองจ่ายในสถาบันฯ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดของ
 • เงินรับ เงินจ่าย และรายงานสถานะเงินสด อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย Supplier และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็ค สรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับหรือขึ้นเงิน
 • ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายของสถาบันฯ ใบสำคัญรับ-จ่ายเงินทุกประเภท รวมถึงการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้มีความถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 5 ปี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Offices 
 • Google Drive และโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ เป็นอย่างน้อย
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและการติดต่อประสานงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

การคัดเลือกและผลการคัดเลือก
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะพิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้น จากใบสมัครและเอกสารประกอบของผู้สมัคร และจะติดต่อกลับ เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นต่อไป
 • คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนัดหมายผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อทําการสัมภาษณ์
 • สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางอีเมล

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด