สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา การจัดซื้อ การจัดจ้าง การตรวจรับ การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
 • พิจารณารายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR วงเงิน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ
 • จัดทำเอกสารสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง บันทึกการขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอผู้มีอำนาจในการอนุมัติ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน 
 • จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
 • จัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย ยืม คืนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 • ประสานงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำรายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานในภาวะความกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจไฝ่รู้ในข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาทางอีเมล hr@ippd.or.th หรือติดต่อสอบถาม 092-4726987

การคัดเลือกและผลการคัดเลือก
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะพิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้น จากใบสมัครและเอกสารประกอบของผู้สมัคร และจะติดต่อกลับ เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นต่อไป
 • คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนัดหมายผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อทําการสัมภาษณ์
 • สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบทางอีเมล

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด