โครงการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางด้านนโยบายสาธารณะ

(Singhdam Policy Hackathon Junior 2022)

                                               ภายใต้หัวข้อ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Population Ageing)

   สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขัน Hackathon เพื่อความเป็นเลิศทางด้านนโยบายสาธารณะ (Singhdam Policy Hackathon Junior 2022) ภายใต้หัวข้อ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Population Ageing)เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางความคิดให้แก่นักเรียนทั่วประเทให้สามารถแสดงความคิดเห็นทางด้านนโยบายสาธารณะที่มีออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง

   ในการแข่งขัน สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 88 ทีม โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านพิทักษ์นรากร จากโรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอโครงการอุดหนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีตำแหน่งงาน มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งได้เข้ารวมกลุ่มในสังคมและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม BMK จากโรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี นำเสนอโครงการสวัสดิการบำนาญแห่งชาติ เพื่อสุขภาพ สังคม และความมั่นคงของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อสร้างความคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผลลัพธ์ของโครงการช่วยลดจำนวนผู้สูงอายุที่ยากจน และคาดหวังให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม We Want to Develop จากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สร้างทักษะพื้นฐานในการต่อยอดอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต