สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 29 ยูนิต 2906 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

contact@ippd.or.th

ffllab@ippd.or.th

dailab@ippd.or.th

datlab@ippd.or.th

podlab@ippd.or.th

beyondgrowthteam@ippd.or.th

092-472-6987