IPPD ✕ Thai PBS สุขเสี่ยงผ่านเลนส์

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ได้ร่วมกันจัดงาน ประกวดภาพถ่าย “สุขเสี่ยงผ่านเลนส์” โดยมีจุดประสงค์ที่จะชักชวนให้ประชาชนได้เริ่มตั้ง คำถามถึงความสุขและความเสี่ยง ที่ตนประสบ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องของความสุขและความเสี่ยงในระดับบุคคล จนไปถึงระดับโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ยัง ไม่ได้รับการกล่าวถึงและหารือในวงกว้างเท่าที่ควร แม้ว่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาว
การใช้งานภาพถ่ายกับโซเชียลมีเดีย ผ่านทางรายการโทรทัศน์และเฟซบุ๊กของไทยพีบีเอส
และนิตยสารศิลปะและการออกแบบ art4d จะช่วยทำให้กิจกรรมนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สาธารณชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง ทั้งยังเป็นโอกาสดี ในการสะท้อนเสียงของประชาชน กลุ่มที่สังคมอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมการ ประกวดจะถูกนำมาแสดงบนโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กของสถาบันฯ, ไทยพีบีเอส และนิตยสาร art4d ต่างจะช่วยกันสร้าง บทสนทนาและสะท้อนมุมมองใหม่ ๆ และทางสถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเสียงเหล่านี้ ด้วยการนำผลงานภาพที่ได้รับจากงานประกวดนี้ ใช้ประกอบกับผลงานต่าง ๆ ของ IPPD ในประเด็นด้านความสุขและความเสี่ยงของประชาชนไทย โดยที่ผลงานของสถาบันฯ มีหลายรูปแบบ เช่น รายงาน กิจกรรม บทความออนไลน์ และการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (data story)

สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยศักยภาพของรายการที่สื่อต่าง ๆ ผลิตและดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริม ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จะช่วยนำภาพที่ได้รับเข้ามาผ่านการประกวดในครั้งนี้ เผยแพร่หรือสร้างเป็นกระแส เพื่อปลุกให้ประชาชนได้เกิดความตื่นตัว และตระหนักในเรื่องความสุขและความเสี่ยง เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน และเหมาะสมให้กับประเทศต่อ ๆ ไป

รายละเอียดและกติกาในการเข้าร่วมการประกวด

1. โจทย์ในการส่งภาพถ่ายประกวด
 อะไรคือ ความสุขในชีวิตของคุณ
 อะไรคือ ความเสี่ยงในชีวิตของคุณ
2. ผู้สมัคร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 ประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปีขึ้นไป)
 เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
3. ประเภทผลงานที่รับ
ภาพถ่าย (photography) พร้อมคำอธิบายภาพ (caption) ไม่เกิน 50 คำ
4. ระยะเวลาในการส่งภาพ
13 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563
5. คณะกรรมการตัดสินทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
 คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ Thai PBS
 คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
 อาจารย์พิชชาภา จุฬา หัวหน้าโครงการ Beyond Growth
6. รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท สำหรับแต่ละกลุ่มผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป และ เยาวชน
6.1 ประชาชนทั่วไป
 เงินรางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท
 รองอันดับที่หนึ่ง 10,000 บาท
 รองอันดับที่สอง 8,000 บาท
 เงินรางวัลชมเชย 3 รางวัล (รางวัลละ 2,500 บาท)
6.2 เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 เงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 รองอันดับที่หนึ่ง 8,000 บาท
 รองอันดับที่สอง 6,000 บาท
 เงินรางวัลชมเชยทั้งหมด 3 รางวัล (รางวัลละ 1,500 บาท)
6.3 รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) (หนึ่งรางวัล)
 เงินรางวัล 3,000 บาท

กำหนดการ

วันที่

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.. 2563

เปิดโครงการและรับภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป และเยาวชน

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคมวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.. 2563

ช่วงประกวดผู้เข้ารอบในประเภทรางวัลขวัญใจมหาชน ผ่านทางเว็บไซต์ของ IPPD

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประเภทประชาชนทั่วไป และเยาวชน ผ่านทางเฟซบุ๊กของ IPPD, Thai PBS และ art4d

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.. 2563

ประกาศผู้ชนะรางวัลขวัญใจมหาชนทางเฟซบุ๊ก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.. 2563

รับรางวัล

ระเบียบและเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 2 ผลงาน หากส่ง 2 ภาพ ต้องเป็นคนละธีม คือ 1 ภาพสำหรับ “ความสุข” และ 1 ภาพสำหรับ “ความเสี่ยง”
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 4. ไม่จำกัดขนาดของไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด แต่ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
 5. รับภาพถ่ายจากกล้องทุกประเภท (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม กรุณานำฟิล์มไปสแกน หรือพรินต์ (ตามสะดวก) และจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่สถาบันฯ หรืออีเมลมาที่ BeyondGrowthTeam@ippd.or.th
 6. สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 10. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ IPPD แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 12. IPPD มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลและ/หรือส่งเข้าประกวดทั้งหมด ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ IPPD จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากมีความประสงค์จะใช้ภาพใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี ในการนี้ IPPD มีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 13. บุคลากรในสังกัด IPPD, Thai PBS และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%