ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?: แผนภาพแสดงข้อมูลดัชนีระดับสากล

แผนภาพเพื่อตอบคำถามที่ว่า “ประเทศไทยอยู่ตรงไหน?” โดยรวบรวมหลากหลายดัชนีที่สามารถแสดงได้สองแกนพร้อมกัน ในรูปแบบ Connected scatterplot โดยเส้นที่เชื่อมจุดข้อมูลแสดงแกนเวลาในระดับปี ซึ่งนำไปสู่การแสดงทิศทางของประเทศ และสามารถใช้เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้ในแผนภาพเดียว

"เข้าสู่ Data Tool"