เกี่ยวกับเรา

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

คือ ห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ที่วิจัยพัฒนาและออกแบบนโยบาย เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืนของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนามุ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมดีขึ้น ผ่านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ดีขึ้น เราเชื่อว่านโยบายและการพัฒนาจะดีขึ้นได้ หากเป็นนโยบายและการพัฒนาที่มองถึงและให้ความสำคัญกับอนาคต มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา และถูกออกแบบด้วยข้อมูลและหลักฐาน

พันธกิจ

พันธกิจ

สถาบันนโนบายสาธารณะและการพัฒนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
  1. เพื่อส่งเสริมทัศนคติการให้ความสำคัญกับอนาคต
  2. เพื่อนำเสนอข้อแนะนำบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน
  3. เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา

Our Work

Openness
Credibility
Impact

เราเชื่อว่านโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ดีขึ้นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การใช้เครื่องมือใหม่
การรับฟังเสียงใหม่
การเปิดมุมมองใหม่

เราเชื่อในการหาคำตอบที่ดีขึ้นผ่านเครื่องมือและกระบวนการใหม่ ผ่านเสียงและแนวคิดใหม่ และผ่านมุมมองและคำถามใหม่

สมาชิกในองค์กร

Advisory Board

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
Adjunct Professor Tossaporn Sirisamphan, Ph.D.

Chief Advisor

Board Of Director

ดนุชา พิชยนันท์
Mr. Danucha Pichayanan

President

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
Professor Chartchai Na Chiangmai, Ph.D.

Director

วิโรจน์ นรารักษ์
Mr. Wirot Nararak

Director

พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
Mr. Pongard Treekitwattanakul

Director

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
Soraphol Tulayasathien, Ph.D.

Director

ดร.นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
Sorapop Kiatpongsan, M.D., Ph.D.

Managing Director

Team Leads

พิชชาภา จุฬา
Pitchapa Jular

Principal Investigator

ว่าน ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์
Wan Chanchai Chantavilasvong

Team Lead of Foresight & Futures Lab

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร
Puripant Ruchikachorn, Ph.D.

Data Science Lead of Data & Intelligence Lab

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
Thiti Luang

Team Lead of Data & Intelligence Lab

รพี สุวีรานนท์
Rapee Suveeranont

Technology Lead of Data & Intelligence Lab

ดร.ณัตติฤดี เจริญรักษ์
Nuttirudee Charoenruk, Ph.D.

Team Lead of Public Opinion & Dialogue Lab

Foresight & Futures Lab

Data & Intelligence Lab

สันติภาพ นิยาโส
Santipap Niyaso

Project Manager

นิธิวุฒิ วิไลนุช
Nithiwut Wilainuch

Backend Developer

ภาคิน ดีศรี
Phakhin Deesee

Full-Stack Developer

Public Opinion & Dialogue Lab

อธิโชค พิมพ์วิริยะกุล
Athichoke Pimviriyakul

Lab Manager

ภัสริน รามวงศ์
Patsarin Ramwong

Project Manager

กานต์ ศุภจารุกิตติ์
Karn Supajarukit

Content Creator

รัสมิ์กร นพรุจกุล
Russakorn Nopparujkul

Content Creator

Beyond Growth

ไปรยา อุรานุกูล
Praiya Uranukul

Project Manager

Plastic Project

General Administrative

รัตติกร เอกษมานนท์
Rattikorn Eksamanon

Office Manager

ทองม้วน เชาวน์เกษม
Tongmuan Chaokaseam

Financial Officer

อารยา จันทดวง
Araya Chantaduang

Supplies Officer